Hama, Syria, Novembre 2005
IMG_7158.jpg
IMG_7158.jpg
IMG_7159.jpg
IMG_7159.jpg
IMG_7160.jpg
IMG_7160.jpg
IMG_7195.jpg
IMG_7195.jpg
IMG_7196.jpg
IMG_7196.jpg
IMG_7197.jpg
IMG_7197.jpg
IMG_7198.jpg
IMG_7198.jpg
IMG_7199.jpg
IMG_7199.jpg